Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky provezu CleverHosting.cz
Společnosti
CDC Data s.r.o.
se sídlem v Brně, Kaštanová 641/141c, PSČ 617 00, IČ: 25344609
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně oddíl C, vložka 27639 pro služby Webhosting a pro služby související s doménovými jmény.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost CDC Data s.r.o. se sídlem v Brně, Kaštanová 641/141c, PSČ 617 00, IČ: 25344609 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně oddíl C, vložka 27639 (dále jen „poskytovatel”) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vznikajících při uzavření smlouvy o poskytování služeb uzavřených mezi poskytovatelem na straně jedné a fyzickou a právnickou osobou jako zákazníkem, který provede objednávku na webových stránkách poskytovatele, emailem, osobně, nebo telefonicky na straně druhé (dále jen„zákazník”).

1.2 Smlouva o poskytování webhostingových služeb CleverHosting.cz (dále jen Smlouva) se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo speciálními smluvními podmínkami k vybraným službám stanoveno jinak. Délka trvání smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.

1.3 Objednávkou služeb se zákazník a stejně tak i poskytovatel zavazují řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly písemně podepsanou smlouvou.

1.4 Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Poskytovatel se zavazuje informovat o změně obchodních podmínek na svých webových stránkách před tím, než změny nabudou platnosti.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.2 Uživatelský účet objednatele je zprovozněn tím, že poskytovatel zašle objednateli údaje nezbytné k přístupu k uživatelskému účtu na adresu elektronické pošty objednatele.

2.3 Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Poskytovatel důrazně doporučuje zákazníkovi zvolit dostatečně silné heslo a tyto informace nikomu nesdělovat. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

2.5 Poskytovatel může objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

2.6 Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 V uživatelském účtu a na webových stránkách je seznam služeb nabízených poskytovatelem. Ceny služeb jsou poskytovatelem uváděny včetně daně z přidané hodnoty. U každé služby je uvedena její bližší specifikace. Nabídka na poskytnutí služby je aktuální po dobu, kdy je nabídka této služby zobrazována na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Objednávku obsahující specifikaci požadovaných služeb (dále jen „objednávka“) může objednatel provést registraci na webové stránce, ze svého uživatelského účtu, elektronickou poštou, telefonicky nebo osobně. Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.3 V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli, zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem (dále jen „adresa objednatele“) návrh smlouvy o poskytování služeb (dále jen „návrh na uzavření smlouvy“) včetně výzvy k uhrazení odměny a nákladů poskytovatele. Doručením souhlasu objednatele s návrhem na uzavření smlouvy poskytovateli je uzavřena smlouva o poskytování služeb. Souhlas objednatele s návrhem na uzavření smlouvy je doručený připsáním částky dle věty první tohoto článku na účet poskytovatele nebo doručením akceptace objednatele poskytovateli.

3.4 Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.

3.5 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.6 Stávající zákazník může vyjádřit souhlas se smlouvou o poskytování webhostingových služeb CleverHosting.cz odsouhlasením technické specifikace služby CleverHosting.cz, zaslané poskytovatelem, prostřednictvím elektronické pošty.

3.7 Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb CleverHosting.cz, nedílnou součástí které je technická specifikace odsouhlasená stávajícím zákazníkem, mají přednost před ustanoveními původní smlouvy o zajištění provozu internetové prezentace.

3.8 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb si hradí objednatel sám.

 

4. POSKYTNUTÍ SLUŽEB

4.1 Poskytovatel zajistí poskytnutí služeb za podmínek a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o poskytování služeb. Služby jsou zprovozněny až po uhrazení odměny náležející poskytovateli za první období a po uhrazení všech nákladů, které je objednatel povinen platit.

4.2 V souvislosti s poskytováním služeb provádí poskytovatel nepřetržitý dohled a poskytuje objednateli nepřetržitou technickou podporu. V přiměřeném rozsahu poskytuje poskytovatel objednateli také uživatelskou podporu ohledně technického nastavení služeb. V případě nefunkčnosti služby poskytuje poskytovatel objednateli podporu prostřednictvím elektronické pošty (podpora@cleverhosting.cz) a dalšími způsoby uvedenými na stránkách podpory služby CleverHosting.cz.

4.3 Dnem, kdy začíná poskytovatel zákazníkovy poskytovat služby je den, kdy zákazníkovi bude odeslán email s přístupovými údaji ke službě elektronickou formou na emailovou adresu zadanou při objednávce služeb. Zákazník bere na vědomí, že je povinen si přístupové údaje vyžádat, pokud mu na adresu elektronické pošty nedorazí nebo skončí například ve složce spam. Poskytovatel se maximálně snaží přístupové údaje doručit v čas a v pořádku, avšak rozhodným dnem je správné odeslání údajů na straně poskytovatele.

4.4 Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně objednatele nebo jiných osob. Služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

4.5 Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služeb. V této souvislosti poskytovatel může provádět odstávky služeb za účelem kontroly, software upgradu, hw upgradu a ostatních technických náležitostí. V případě plánované odstávky služeb oznámí poskytovatel tuto odstávku předem tak, že zašle zprávu objednateli elektronickou poštou, nebo informace o plánované odstávce umístí na svou webovou stránku, a to, je-li to možné, nejméně dvacet čtyři (24) hodin před započetím odstávky služeb. Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb (o víkendech, v nočních hodinách, o svátcích). Průměrná doba odstávky je 60 minut měsíčně, s tím, že nevyužitá doba v jednom měsíci se automaticky přičítá k době, kterou je možné využít pro odstávku v dalších měsících. Poskytovatel se bude snažit vždy minimalizovat čas odstávky, a pokud to situace dovoluje, provádět odstávky v době nejmenšího náporu uživatelů, zejména v noci a o víkendech.

4.6 Při poskytování služeb může docházet k výpadkům, nebo snížení kvality poskytovaných služeb, v tomto případě se poskytovatel zavazuje vyvinout úsilí pro odstranění těchto problémů.

4.7 Přenos dat u služeb je vždy neomezený, poskytovatel si však vyhrazuje právo omezit šířku datového pásma, v případě kdy zákazník neúměrně zatěžuje datovou linku poskytovatele, nebo omezuje ostatní zákazníky.

4.8 Poskytování služeb může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

4.9 V případě, že k poruše v poskytování služeb došlo z důvodů na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy poskytovatel.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1 Zákazník plně odpovídá za obsah aplikací a uložených dat na technickém vybavení poskytovatele. Zákazník se zavazuje, že na službách nebude provozovat aplikace, nebo uchovávat data, které: zasahují do autorských práv třetích osob (například provozovat služby nebo stránky s nelegálním hudebním obsahem, ukradeným software atp.), porušují právní normy české republiky, porušují právní normy Evropského společenství, na které je česká republika vázána, dále obsah, který porušuje normy ochrany nenávisti k národům nebo jiné informace, které vedou k potlačování práv a svobod, dále pornografický materiál, který porušuje právní normy ČR.

5.2 Objednatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodních sdělení ani službu využívat pro jiné odesílání nevyžádané elektronické pošty (spam).

5.3 Objednatel nesmí provozovat služby nebo stránky, které jsou nápadně podobné webovým stránkám jiných forem v rámci získání informací o internetovém uživateli podvodným způsobem. Dále zákazník nesmí službu využívat způsobem, kterým by narušoval poskytování služeb ostatním zákazníkům, nebo třetím stranám, zejména síťové útoky typu odepření služby (DOS). Zákazník nesmí v rámci poskytovaných služeb spouštět programy narušující provoz poskytovatele, nebo ostatních zákazníků, zejména ARP spoofing a další podobné aktivity.

5.4 Objednatel se zavazuje, že prostřednictvím poskytovaných služeb nebude šířit Trojany, wormy, viry a jiné formy škodlivého obsahu.

5.5 Dále je zakázáno spouštět programy pro testování snesitelné zátěže pro systém (systémové a aplikační benchmarky, či jiné aplikace), které zatěžují systém na dobu delší než nezbytně nutnou.

5.6 Je zakázáno pokoušet se o modifikaci komerčního softwaru poskytnutého poskytovatelem jakýmkoliv nelegálním způsobem. Nebo počínat si tak, aby došlo k porušení podmínek pro provoz licencovaného softwaru u provozované služby.

5.7 Poskytovatel je oprávněn v případě podezření provést kontrolu dat a aplikací provozovaných v rámci služby a omezit provoz služby, zároveň poskytovateli vzniká povinnost o této záležitosti informovat zákazníka v co nejbližší době.

5.8 Zákazník odpovídá za porušení povinností v tomto článku jak poskytovateli, tak třetím stranám.

5.9 Zákazník může umožnit přístup na uživatelský panel třetím osobám. Zákazník je povinen zajistit, že tato třetí osoba bude dodržovat podmínky poskytovatele vyplívající z této smlouvy, přičemž při porušení těchto podmínek odpovídá zákazník poskytovateli, jako by je porušil on sám. V případě, že tato třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zákazník se zavazuje tuto škodu poskytovateli nahradit.

5.10 Poskytovatel neodpovídá za jednání zákazníka, které vede k porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, nebo jiných práv. Poskytovatel má právo odstranit protiprávní obsah uložený zákazníkem, bude-li na to upozorněn.

5.11 V případě problémů s aplikací nebo daty zákazníka v rámci provozované služby (například napadení aplikací zákazníka třetí stranou, přetěžování z důvodu chyby v kódu, cyklení kódu atp.) a poskytovatel zákazníka na tuto chybu upozorní, je zákazník povinen tuto vadu odstranit do 24 hodin od upozornění poskytovatelem, v případě, že není schopen vadu opravit, je povinen aplikace na službě smazat dokud problém nevyřeší. V případě že tak zákazník neudělá, vyhrazuje si provozovatel právo vadný obsah sám odstranit až do doby schopnosti normálního provozu.

5.12 Zákazník je povinen služby zabezpečit dostatečně silným heslem

5.13 V případě, že zákazník požaduje zprostředkování registrace doménového jména, zavazuje se dodat všechny potřebné informace k registraci domény. Majitelem domény se stává vždy kontakt, který zákazník zadá pomocí objednávkového formuláře pro domény na stránkách poskytovatele.

5.14 V případě objednávky doménového jména se poskytovatel zavazuje zprostředkování registrace doménového jména přes partnerského registrátora, za podmínek uvedených v čl. 5.13.

5.15 Zákazník se zavazuje, že v rámci diskového prostoru určeného pro hosting jedné domény nebude umisťovat jiné webové stránky nesouvisející s obsahem hlavní umístěné stránky.

5.16 Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele, nebo jeho dobré jméno.

5.17 Zákazní se zavazuje poskytovateli uhradit škodu jemu způsobenou porušením kteréhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek.

5.18 Jakékoliv porušení článků v této smlouvě je možné brát jako porušení smluvních podmínek a na základě tohoto porušení je poskytovatel oprávněn zamezit využívání služby. Na základě žádosti zákazníka poskytovatel může obnovit provoz služby po uhrazení poplatku za obnovu služby dle ceníku poskytovatele.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

6.1 Poskytovatel umožní zákazníkovi využívat své DNS servery pro zajištění správného směrování domény. Správné směrování domény na objednané služby zajišťuje zákazník přes dostupné rozhraní v uživatelském panelu. Ve většině případů je DNS systém automaticky funkční, odpovědnost za nasměrování na poskytované služby však nese zákazník.

6.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi prostor na technickém vybavení poskytovatele a to v rámci objednané služby, nebo umožnit přístup k prostředkům, které umožňují využívání objednané služby, za podmínek v této smlouvě.

6.3 Poskytovatel se zavazuje vyvinout úsilí pro maximální dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb za podmínek uvedených v této smlouvě.

6.4 Není li smluvně ujednáno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za zálohování dat objednatelem.

6.5 Poskytovatel neodpovídá za případné zamítnutí žádosti o registraci doménového jména registrační autoritou.

6.6 Poskytovatel není vázán k zákazníkovi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1občanského zákoníku.

6.7 Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel nenese zodpovědnost za funkčnost veřejné sítě internet, programové vybavení zákazníka, nebo zásahy třetích osob do programového vybavení zákazníka.

6.8 Poskytovatel je oprávněn použít jméno zákazníka, obchodní název firmy, nebo provozované domény ve svých referencích a propagačních materiálech.

 

7. ODMĚNA POSKYTOVATELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY, VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ

7.1 Za poskytování služeb náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené ve smlouvě o poskytování webhostingových služeb CleverHosting.cz dle ceníku poskytovatele účinnému ke dni uzavření smlouvy o poskytování služeb. Ceník poskytovatele je k nahlédnutí na internetové adrese www.cleverhosting.cz (dále jen „ceník poskytovatele“). Tímto není dotčeno právo poskytovatele poskytnout služby za jiných podmínek.

7.2 Odměna za služby náleží poskytovateli za každé započaté časové období poskytování těchto služeb. Odměna za první období je splatná předem (před zprovozněním služby ze strany poskytovatele) ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, a to bezhotovostně na účet poskytovatele 19-2035580227/0100, vedený u Komerční banky. (dále jen „účet poskytovatele“) nebo v hotovosti k rukám poskytovatele. Odměna za další období poskytování služeb je splatná dle výzvy objednatele.

7.3 Je-li provoz služby v důsledku závady zaviněné poskytovatelem přerušen na souvislou dobu trvající déle než jeden (1) den, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část, připadající na počet dní v platebním období, po které nebyla služba v provozu.

7.4 Za služby související s doménovými jmény náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni žádosti o registraci. Společně s odměnou poskytovatele podle tohoto článku je objednatel povinen poskytovateli uhradit náklady spojené se službami souvisejícími s doménovými jmény, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni vzniku těchto nákladů na straně poskytovatele.

7.5 Informace k jednotlivým platbám dle smlouvy o poskytování služeb včetně variabilního symbolu platby obdrží objednatel v pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby. V případě, že objednatel uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši než je povinen, náleží poskytovateli poplatek ve výši 100,- Kč (slovy:sto korun českých) jako úhrada nákladů spojených s vyřizováním těchto plateb, a to za každý takovýto případ.

7.6 V případě, že dojde k zániku smlouvy o poskytování služeb či v případě, že poskytovatel v souladu s čl. 9.6 nebo s čl. 9.7, omezí anebo přeruší poskytovaní služby, nevzniká objednateli nárok na slevu z již uhrazené odměny či na vrácení její poměrné části. V případě, že dojde k zániku smlouvy o poskytování služeb výpovědí poskytovatele (čl. 11.3), vzniká objednateli nárok na vrácení poměrné části odměny poskytovatele.

7.7 Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel v elektronické podobě na adresu objednatele. Na žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.

7.8 Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

7.9 Případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem objednateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat. V případě, že je objednatel v prodlení s placením jakékoliv platby dle smlouvy o poskytování služeb, nevzniká mu nárok na slevu z odměny za služby poskytovatele.

7.10 V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby objednatele, má objednatel právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí objednatele na adresu objednatele.

7.11 V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby související se smlouvou o poskytování služeb vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše úroků z prodlení je smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní okolnosti případu ve smyslu ustanovení § 369a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).

 

8. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 499 a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Není-li požadavek objednatele vyřešen postupem podle čl. 4.2, uplatňuje objednatel svá práva vyplývající zodpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 12.7) (reklamace). Další podrobnosti o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady služeb sdělí poskytovatel objednateli při zprovoznění služby.

8.2 Objednatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána.

8.3 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky či uživatelského účtu nebo v důsledku užití webové stránky či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

8.4 Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

8.5 V případě vzniku škody na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné škody vzniklé objednateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) včetně ušlého zisku. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla objednateli v důsledku vad služeb vzniknout, může činit maximálně částku 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).

 

9. SANKCE

9.1 V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.2, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých) za každou zprávu elektronické pošty odeslanou v rozporu s tímto ustanovením.

9.2 V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.3, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

9.3 V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.4, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

9.4 Ustanoveními čl. IX až 9.3 není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

9.5 Smluvní strana, které vznikla povinnost uhradit smluvní pokutu, je povinna tuto smluvní pokutu uhradit na písemnou výzvu druhé smluvní strany, a to ve lhůtě třiceti (30) dní od doručení této písemné výzvy.

9.6 V případě, že objednatel poruší některou povinnost stanovenou v čl. V až 5.6, nebo 5.15, 5.16, je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služby a dále je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb. Výpověď podle tohoto článku je účinná doručením objednateli.

9.7 V případě, že objednatel je v prodlení s jakoukoliv platbou podle smlouvy o poskytování služeb nebo její části déle než třicet (30) dní, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb.

 

10. OCHRANA INFORMACÍ

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace plynoucí z uzavírání této smlouvy informace o individuální nabídce, informace, které vyplynou z plnění této smlouvy, zůstanou utajeny.

10.2 Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o informacích, které se dozví v rámci provozování služby. Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o klientech zákazníka. Poskytovatel není oprávněn nahlížet do emailové pošty zákazníka, není li k tomu vyzván příslušnými orgány.

10.3 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů zadaných při registraci.

10.4 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro registrace domén.

10.5 Zákazník bere na vědomí, že údaje je povinen uvést pravdivé a v případě změny neprodleně změnu nahlásit poskytovateli, nebo údaje změnit přes uživatelský panel

10.6 Osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka poskytnuty třetím osobám.

 

11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1 Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.

11.2 Není-li smluveno jinak, smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu, na kterou je uhrazena odměna poskytovatele za služby.

11.3 V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, výpovědní lhůta činí jeden (1) kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni účinnosti výpovědi.

 

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí obchodním zákoníkem.

12.2 Všechny spory, které vzniknou na základě smlouvy o poskytování služeb nebo v souvislosti s ní, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky, se sídlem v Praze, a jmenovaným v souladu s Jednacím řádem, Poplatkovým řádem a dalšími pravidly rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky publikovanými na www.rozhodcisoud.net a zveřejněnými v Obchodním věstníku, se kterými se strany před podpisem Smlouvy seznámily a vyslovily výslovný souhlas s tím, že podle nich bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12.3 Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu.

12.4 Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

12.5 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.6 Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.7 Kontaktní údaje poskytovatele: CDC Data s.r.o. se sídlem v Brně, Křižíkova 2962/70a, PSČ 612 00, adresa elektronické pošty obchod@cleverhosting.cz (obchodní záležitosti), podpora@cleverhosting.cz (technická podpora)

V Brně dne 11. 10. 2010

Často kladené otázky

Připravujeme …